प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र

 

gyapanpatra page 1

Gyapan patra page 2