Past President


 
 
Late. Surya Narayan Piya

(2016-2019, 2020-2022)


 
 

 
 
Late. Krishna Bandhu Piya

(2022-2026,2028-2036, 2041-2044)


 
 
K. L. Bhusan

(2026-2028)


 
 

 
 
Mahendra Lal Pradhan

(2044-2047, 2049-2052)


 
 

 
 
Deshi Ram Pradhan

(2052-2054)


 
 

 
 

 
 
Ramesh Kumar Piya

(2058-2060)


 
 
Madan Lal Joshi

(2060-2062)


 
 
Udhaya Kumar Shrestha

(2062-2064)


 
 
Mitra Raj Dawadi

(2064-2066)


 
 
Utham Lal Chuke

(2066-2068)


 
 

 
 
Kalyan Joshi

(2070-2072)

Rajan Gautam
Rajan Gautam

(2072-2074)


Sahan Lal Pradhan

(2074-2076)